2024. július 25., csütörtök
Főlap Általános Szerződési Feltételek

 

Szolgáltatások
Tárhely csomagok
Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A on Site Kft. (1011 Budapest, Ponty u. 4. III/2.) (továbbiakban: Szolgáltató) a domain, webtárhely illetve e-mail szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a szolgáltatást az alábbi feltételek szerint nyújtja.

 

1. A szolgáltatás leírása

1.1 Az Előfizető az általa kitöltött megrendelőlapnak megfelelően előfizet domain, webtárhely és e-mail szolgáltatásokra. A Szolgáltató az megrendelőlapon megadott méretű tárhelyet biztosít az Előfizető részére és biztosítja számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat és jelszavakat. Az Előfizető az adatlapon részletezett kereteken belül futtathat Web alkalmazásokat, hozhat létre e-mail címeket.

2. A szerződés létrejötte

2.1 Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató által Interneten közzétett (vagy e-mailben küldött) elektronikus megrendelőlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus vagy postai úton történő megküldésével teszi meg. A szolgáltató ezek alapján számlát küld a Felhasználónak. A Felhasználó a számla kiegyenlítésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A kitöltött megrendelőlap az Előfizető aláírása nélkül is hiteles, mivel azt az Előfizető a számla kiegyenlítésével jóváhagyott. A megrendelőlap és jelen ÁSZF együttesen alkotja a szolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) A Szerződés futamidejének kezdete a számla kiegyenlítésének időpontja.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások időben folyamatos igénybevételére, mindezt jelen ÁSZF 4.1 pontjában meghatározott rendelkezésre állás mellett.

3.2 Az Előfizető a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket önmaga számára, a Szolgáltató segítségnyújtása nélkül biztosítja.

3.3 Tilos a szolgáltatás felhasználásával (Etikai kódex)
a) jogsértő tartalmat közzétenni,
b) más személy adataihoz, berendezéseihez jogosulatlanul hozzáférést kezdeményezni, más személy hálózaton továbbított közléseit jogosulatlanul kifürkészni,
c) jogsértő elektronikus levelezést folytatni (SPAM), illetve más felhasználókat zaklatni
d) Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

3.4 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben amennyiben az előírásszerűtlen használat harmadik fél jogát sérti, vagy Szolgáltatót harmadik félnek nyújtott szolgáltatásának ellátásban akadályozza, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető a Ptk. szabályai szerinti kárfelelősséggel tartozik.

3.5 Az Előfizető a szolgáltatás használatát saját felelősségére másnak átengedheti. Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván keresztül történik.

3.6 Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a Szolgáltatóval kötött határozott idejű szerződésben megadott díjat megfizetni.

3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történt változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben részletezett szolgáltatások biztosítására éves 99,6%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

4.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a szerződés létrejöttétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

4.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.

4.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására, az összes szolgáltatás korlátozására illetve szüneteltetésére (függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik az Előfizető) és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

4.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről honlapján közzétett hírben és árlistában Előfizetőt tájékoztatni köteles. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

4.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni illetve szüneteltetni, amennyiben:
a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltatót harmadik félnek nyújtott szolgáltatásának teljesítésében.
b) az Előfizető a szolgáltatás használata során az Etikai Kódexben foglaltakat megszegi, és ezt a felszólításban megjelölt határidőig sem szünteti meg.
c) az Előfizető fennálló számlatartozását a Szolgáltató írásbeli fizetési felszólításában megjelölt határidőig sem rendezte.

4.7 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az előző pontban felsorolt okok bármelyike estén, ha az Előfizető azt a Szolgáltató írásbeli felszólításárában megjelölt határidőig sem szünteti meg.

4.8 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

4.9 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről a hatálybalépést megelőzően honlapján tájékoztatnia kell az ügyfeleit. A módosított ÁSZF külön értesítés nélkül lép hatályba.

5. Adatkezelés, adatbiztonság

5.1 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 4.4 pontban leírt eset.

5.2 A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé.

6. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

6.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat az Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

6.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal az ellenkezőjét nem kéri, a szerződés automatikusan az eredeti futamidőnek megfelelő, de legfeljebb további egy éves időtartamú határozott idejű szerződéssé alakul át.

6.3 Mindkét fél jogosult a Szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

6.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

6.5 Amennyiben a szolgáltatás a szolgáltató hibájából szűnik meg, úgy a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti. Nem vonatkozik a díjvisszatérítés a domain regisztrációs és fenntartási, továbbá a nem folyamatos teljesítésű szolgáltatásokra.

6.6 Amennyiben a felhasználó kezdeményezi a szerződés megszűnését, a már kifizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre.

6.7 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

6.8 A szolgáltatás korlátozása illetve szüneteltetése okán az Előfizetőt sem díjvisszatérítés sem kártérítés nem illeti meg.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

7.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 
 
 

Miért érdemes minket választani?

  - Sok éves tapasztalattal rendelkezünk a domain és tárhelyszolgáltatásban.
     
  - Megbízható, minőségi szolgáltatást nyújtunk partnereinknek.
     
  - Szakértőkből álló csapat dolgozik azon, hogy minden igényét kielégítsük a tárhely és domain szolgáltatás területén.
     
  - A tényleges éves rendelkezésre állásunk eddig folyamatosan meghaladta a 99,95%-ot.
     
  - Reklámmentes tárhely
 

 
amateur porn